Jakość

Od roku 1993 SGB Regensburg oraz SBG Neumark poddawane są procesowi certyfikacji stosownie do DIN EN ISO 9001. W roku 2002 firmy te uzyskały także certyfikat w zakresie systemu zarządzania środowiskowego według DIN EN ISO 14001.
W związku z połączeniem z firmami SMIT i SGB, w roku 2003 przeprowadzono wspólny proces certyfikacji dla oddziałów w Regensburgu, Neumark oraz Nijmegen.

Certyfikat DIN EN ISO 9001

Certyfikat DIN EN ISO 14001

Polityka korporacyjna

Nasze spółki przestrzegają następujących zasad:

  • Identyfikujemy i wdrażamy indywidualne wymagania naszych klientów. Nasze produkty są opracowywane z zamiarem zapewnienia optymalnych korzyści dla klienta oraz przestrzegania norm środowiskowych. Badamy stopień zadowolenia naszych klientów i wykorzystujemy ich oceny przy wprowadzaniu ulepszeń.
  • Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów ustawowych, w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do postępowania stosownie do zasad technicznych i zasad efektywności kosztowej.
  • Obowiązkiem i celem każdego z naszych pracowników jest monitorowanie wymagań wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz ciągłych jego udoskonaleń.
  • Wspieramy naszych pracowników poprzez rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kursów szkoleniowych w celu zachęcenia ich do czynnego uczestnictwa i wykazywania inicjatywy, tak by osiągać coraz lepszą świadomość w kwestiach środowiskowych i jakości.
  • Nasze produkty są projektowane z myślą o wysokiej jakości, przestrzeganiu norm środowiskowych, krótkich i niezawodnych terminach dostaw, oraz atrakcyjnych cenach rynkowych. We wszystkich procesach mamy na uwadze odpowiedni poziom korzyści i zysków. Jednocześnie, próbujemy wyeliminować lub zredukować negatywny wpływ na środowisko oraz chronić nasz personel przed szkodliwymi czynnikami.
  • Nasze odpowiedzialne i rozważne działania oraz wdrażanie środków technicznych i organizacyjnych mają na celu uniknięcie negatywnych skutków wypadków lub usterek dla środowiska oraz narażenia tym samym zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów.
  • W celu zapewnienia ochrony zasobom naturalnym, korzystamy z nich oszczędnie i wszędzie tam, gdzie to możliwe redukujemy zużycie materiałów, energii i wody.
  • W celu redukcji odpadów kierujemy się zasadą unikania ich generowania w pierwszym rzędzie. Odpady, których nie można uniknąć poddawane są recyklingowi.
  • Poprzez prowadzenie procesów informowania i komunikowania się z naszymi partnerami kontraktowymi oraz odpowiednimi instytucjami, staramy się włączyć ich w nasze wysiłki mające na celu ulepszenie ochrony środowiska.