Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Transformatory podczas pracy wytwarzają pole elektryczne i magnetyczne. Te pola elektromagnetyczne mogą osiągnąć wartości, do których ma zastosowanie federalna ustawa o kontroli imisji (BImSchG).

Wartościami granicznymi urządzeń o częstotliwości 50 Hz w miejscu o największej ekspozycji są wg 26. BImSchV:

  • 5 kV / m, natężenie pola elektrycznego
  • 100 μT indukcja magnetyczna

Pole elektryczne od transformatora żywicznego i jego połączeń jest na zewnątrz komory transformatora znikome. Obudowa ochronna transformatora żywicznego SGB-SMIT działa jak klatka Faradaya. Dotyczy to również w dużej mierze sufitu i ścian komory transformatora, o ile te nie są wykonane z materiału elektrycznie izolującego.

Przyczyną zakłóceń mogą być magnetyczne pola rozproszone transformatora, na który składają się trzy główne źródła:

  • pole rozproszone biegu jałowego
  • pole rozproszone z połączeń
  • pole rozproszone z przewodzących prąd uzwojeń

Pole rozproszone biegu jałowego jest znikome i można go pominąć. Uzwojenia, przez które płynie prąd obciążenia mają największy udział w sumarycznym polu, na które nakłada się jeszcze pole wytworzone przez przyłącza niskonapięciowe.

Pole magnetyczne wokół przyłącza niskiego napięcia dominuje nad poziomem całego pola.

Do podłączenia transformatora zaleca się, w razie potrzeby, kompensację pola za pomocą podwójnego ułożenia przewodów niskonapięciowych z punktowo symetrycznym przyporządkowaniem faz. Zgodnie z normą IEC 60076 transformatory są uważane za elementy bierne pod względem emisji zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na nie, a oznaczenie CE jest dozwolone.

Zgodnie z pomiarami i obliczeniami pole magnetyczne wokół transformatorów żywicznych SGB-SMIT jest znacznie poniżej wartości granicznej wyznaczonej przez 26 Dyrektywę UE (26. BImSchV).

W określonych warunkach pomiarowych, pole magnetyczne transformator żywicznego

np. 630 kVA / 20 kVA, 0,4kV według własnych pomiarów w odległości 2 metrów od powierzchni uzwojenia GN wynosi około 5 μT.

Granice zakłócenia technicznych niektórych urządzeń1:

  • Rozrusznik serca 50 Hz, 4 – 6 μT
  • Aparaty słuchowe, 50 Hz, 2 – 20 μT
  • EKG 50 Hz, 0,4 μT

26. BImSchV ma zastosowanie do „stałych instalacji do przetwarzania i przesyłu energii elektrycznej”. Obejmuje swoim zakresem stosowania „stacje elektroenergetyczne, w tym szafy rozdzielcze, o częstotliwości 50 Hz i napięciu napowietrznym 1 kV lub większym”. Ponieważ transformatory mocy są częścią składową kompletnego systemu, tj. odpowiedniej instalacji, są one wyłączone z niniejszego rozporządzenia.